Vi-skogen – ”Träd bekämpar fattigdom och klimatförändringar tillsammans”

Åsa Ljusenius föreläser om Vi-skogen, en svensk biståndsorganisation som planterar träd och utbildar bönder med småskaliga jordbruk i hållbara jordbruksmetoder i Kenya, Uganda och Tanzania – länder som är hårt drabbade av avskogning. Ljusenius berättar om klimatförändringarna och dess förödande effekter för människor och natur. Hon berättar även om hur Vi-skogen hakar in i globala diskurser om rätten till mat, klimat och biologisk mångfald.

Åsa Ljusenius arbetar som koordinator på biståndsorganisationen Vi-skogen.Hon är i grunden kommunikatör med en masterexamen i internationellt utvecklingsarbete och praktisk erfarenhet från fältarbeten i Indien och Tanzania. Innan hon kom till Vi-skogen arbetade hon för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i Italien

 

 

Tid:      Onsdagen den 16 november kl. 18.30
Plats:  Stadsbiblioteket i Linköping, Bokhallen.

 

 

 

 

I en orolig värld, behövs FN eller är dess funktion överspelad?

Krig i Europa (såväl som i många andra delar av världen), en global pandemi som ännu inte helt har klingat av, ett klimathot som bara växer var dag, högsta antalet svältande och flyende människor någonsin, stigande mat- och energipriser och en global osäkerhet vad gäller framtiden som är större än någonsin tidigare. Givet allt detta är det lätt att bli pessimistisk.
– Vad har vi egentligen för möjligheter att vända utvecklingen, och hur ska det i så fall ske?

FN skapades ur askan av andra världskriget för att bidra till att ett tredje världskrig aldrig skulle bryta ut. Organisationen har ifrågasatts under hela dess existens men utgör alltjämt ett unikt forum för dialog länder emellan.
– Kan FN fortfarande vara instrumentellt i att lösa de globala utmaningarna, och att bidra till världsfreden, eller har kritikerna rätt i att organisationen inte längre förmår att spela denna roll?

Michael Hjelmåker är gruppchef på UD:s FN-enhet med särskilt ansvar för FN:s utvecklingssystem och dess olika organ. Michael har bl a tidigare tjänstgjort som Ministerråd och andreman på Sveriges ambassad i Kenya, som samordnare åt Kabinettssekreteraren på UD:s Ministerkansli och som svensk förhandlare då de globala målen förhandlades fram, den s.k. 2030 Agendan och de hållbara utvecklingsmålen.

Michael har tillbringat mycket tid vid FN i New York i diverse förhandlingar och har även varit verksam i DR Kongo och i Etiopien.

Tid:       Torsdag 20 oktober kl. 18.30.
Plats:    Stora bokhallen, Stadsbiblioteket Linköping.

Föreläsningen är en sk. hybridföreläsning och kommer även att sändas via zoom för de som inte har möjlighet att komma till Linköping:
https://us06web.zoom.us/j/83003456827

Välkomna!

I samarbete med:

                           

 

Israel – ett land som väcker många känslor

Överstelöjtnant Ola Höglund är försvarsattaché i Israel sedan tre år tillbaka och är även flygofficer. Ola Höglund hade omfattande flygtjänst mellan 1987 och 2015 på Viggen och JAS Gripen. Han har även haft olika chefs-befattningar inklusive flygchef för flygvapnet i Högkvarteret. Han har varit försvarsattaché i Tjeckien, Slovakien och Rumänien i tre år innan tjänstgöringen i Israel.

Han kommer att berätta lite om vad det innebär att vara försvarsattaché och särskilt i ett land som Israel. Vi får höra om den politiska och militära situationen i Israel och om hur Israel förhåller sig till en omgivning där vissa stater och organisationer hävdar att Israel inte har rätt att existera. Hur påverkas man när flyglarmet tjuter och man måste uppsöka närmaste skyddsrum.

Tid:      Tisdagen 4 oktober 2022 kl. 18.30
Plats:   Föredrag via ZOOM, med länk nedan.

Zoom-länk: https://us06web.zoom.us/j/81673714059

Välkommen!

Utmaningar inom svensk och europeisk energipolitik

Energipolitiken har hamnat högt upp på den politiska dagordningen inte bara i Sverige utan också i EU. Fokuseringen på klimatmålen har bidragit till att de säkerhetspolitiska aspekterna på energiförsörjningen inte har uppmärksammats. Sårbarheten har tydligt materialiserats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Exempel på aktuella frågeställningar: Vilka är de framtida utmaningarna? Hur hantera de säkerhetspolitiska aspekterna? Hur ska kraftnätet se ut? Kärnkraftens roll? Vad är en optimal energimix?

 Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, senior expert inom kärnkraftutbildning vid Vattenfall samt föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum.

Hans bok ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” blev årets mest sålda bok i sin kategori 2021.  Även boken ”Jodå, Gud spelar tärning” tillhör de bäst säljande populärvetenskapliga böckerna.

Kvällen avslutas med ett panelsamtal med representant från Företagarna, samt ev. med forskare från Linköpings Universitet, och energiexpert från Tekniska Verken m.fl.

Föreläsningen genomförs i samverkan med Företagarna.
Widar Andersson, Folkbladet är moderator.

Widar Andersson, Folkbladet, är moderator.

Tid:               Onsdag 18 maj, kl. 18.30 -20.00.
Plats:            Cupolen, Majgatan 4, Linköping + Zoom, med länk:

https://us06web.zoom.us/j/86808911921?pwd=OTNPclVwcW1kWFhhWmtIUWpWMzdSUT09

Fri entre.                              Väl mött!
https://uflinkoping.se        event@uflinkoping.se

                            

Utrikespolitisk debatt med Riksdagspartiernas ledamöter i Utrikesutskottet.

– vad vill partierna utifrån den senaste händelseutvecklingen?

Ryssland har inlett en storskalig invasion av Ukraina och omkullkastat den europeiska säkerhetsordningen. Hur påverkar allt detta Sverige? Vad innebär den säkerhetspolitiska utvecklingen för svensk utrikes- och säkerhetspolitik? Hur påverkar utvecklingen våra internationella relationer – bl.a. med Finland, inom EU och till Nato?

Var står riksdagspartierna i de aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna? Vilka hot och möjligheter ser partierna? Hur ska man tolka omvärlden utifrån den senaste händelseutvecklingen, med kriget i Ukraina som förändrar säkerhetsläget och relationerna inom Europa och världen? Vad ser och hur vill de olika riksdagspartierna agera?

Välkomna till en mycket aktuell debatt!

Moderator:
Widar Andersson, Folkbladets redaktör.

Partiernas debattdeltagare:
Olle Thorell, (S).                              Maria Ferm, (MP).
Helena Storckenfeldt, (M).            Joar Forssell, (L).
Aron Emilsson, (SD).                      TBD/(Gudrun Brunegård), (KD).
Magnus Ek, (C).                              Lena Johnsson Fornarve, (V).

Tid:                    Måndag, 25 april, kl. 16.30 -18.00.
Plats:                Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

Fri entre.                                                                                                                 Väl mött!

 

Utrikespolitiska studentföreningen
vid Linköpings Universitet.

 

 

 

Rysk militärförmåga i ett 10-årsperspektiv.

– En betraktelse utifrån händelseutvecklingen i Ukraina och Europa.

 Ryska militärövningar har de senaste tio åren blivit alltmer omfattande, visar en rad rapporter från FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut. Efter att tidigare varit inriktade på att hantera småskaliga konflikter, övar Ryssland nu att påbörja och genomföra storskaliga krig.

Detta blev nu tydligt materialiserat i och med den senaste händelseutvecklingen i Ukraina och som påverkar och förändrar ordningen och relationerna inom Europa och världen.

Johan Norberg är säkerhetspolitisk expert med inriktning på Ryssland. Arbetar på FOI – Försvarets forskningsinstitut.FOI:s Rysslands- och Eurasienprojekt, RUFS, studerar rysk militär förmåga och utvecklingen inom politik, ekonomi och samhälle i Ryssland samt utvecklingen i de forna sovjetrepublikerna (förutom de tre baltiska staterna).

Tid:              Måndag 28 mars, kl. 18.30 -20.00.

Plats:          Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

Fri entre.                                                                    

Väl mött!

 

Vad kan vi lära av covid-19 pandemin för en säkrare och friskare framtida värld?

Föredrag med Anders Nordström, Sveriges ambassadör för Global Hälsa.

Covid-19 drabbade hela världen i rask takt och blev snabbt en pandemi.  Anders kommer att belysa den av WHO inrättade Oberoende panelens erfarenheter av länders åtgärder mot och effekter av Covid-19 pandemin och hur vi kan stå bättre rustade i framtiden för liknande pandemier.

Den Oberoende panelen (eng. The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response) inrättades i september 2020 av Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör som svar på Världshälsoförsamlingens resolution 73.1. Uppdraget för den oberoende panelen var att tillhandahålla en evidensbaserad väg för framtiden, grundad på lärdomar från nuet och det förflutna för att säkerställa att länder och globala institutioner, inklusive specifikt WHO, effektivt hanterar hälsohot.
Se  https://theindependentpanel.org/


Dr. Anders Nordström
är svensk ambassadör för Global hälsa vid UD i Stockholm. Han har arbetat för WHO bl.a. som tillförordnad generaldirektör och som chef för landskontoret i Sierra Leone. Nordström har också varit generaldirektör för Sida och etablerat the Global Fund to Fight AIDS, TB and malaria. Nyligen ledde han sekretariatet för den oberoende panelen för pandemiberedskap och respons.

 

Föredraget avslutas med ett samtal och frågestund.
Mejla gärna dina ev. frågor i förväg till:  event@uflinkoping.se

Tid:           Måndagen den 7 mars 2022, kl. 18.30 – 20.00+

Plats:       Föreläsning via Zoom. Se nedan för länk till föredraget.

För deltagande:
Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.

Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

Välkommen!

I samarbete med:

”Hur fungerar biståndet?” – (Och fungerar biståndet?)

– Om svenskt bistånd och svensk biståndspolitik.

Av Sveriges beräknade nationalinkomst (BNI) avsätts varje år en procent av till internationellt bistånd. För 2022 uppgår denna biståndsram till närmare 60 miljarder kronor. Hur används och vart tar dessa pengar vägen undrar många?

Under detta föredrag talar Jan Pettersson om frågor som:

  • Vad är bistånd och kort om dess historia?
  • Hur bestäms det svenska biståndet?
  • Vilken verksamhet bedrivs?
  • Vilka är de huvudsakliga genomförarna?
  • Vad vet vi om biståndets effekter?
  • Vilka är biståndets möjligheter, svårigheter och dilemman?


Jan Pettersson är kanslichef för Expertgruppen för biståndsanalys, EBA (se eba.se ), en statlig kommitté med uppdrag att analysera och utvärdera frågor av relevans för det svenska biståndet. EBA har gett ut närmare 160 rapporter. Jan har en bakgrund som forskare i nationalekonomi.

 

 

Föredraget avslutas med ett samtal och frågestund.
Mejla gärna dina ev. frågor i förväg till:   event@uflinkoping.se

Tid:           Tisdagen den 15 februari, kl. 18.30-20.00+

Plats:         Zoom-föreläsning med länk: Se nedan för länk till föredraget.

För deltagande:

Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.
 
Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

Välkommen!

I samarbete med:

”Kod röd för mänskligheten” – Rapport från klimatmötet i Glasgow

Pär Holmgren är politiker, meteorolog, klimataktivist och sedan 2019
Europaparlamentariker för Miljöpartiet de Gröna. 

I parlamentet sitter han bland annat som ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Pär Holmgren är utbildad officer och har tidigare tjänstgjort som meteorolog på SvT, har ett långt engagemang i klimatfrågor och har bland annat utsetts till Årets Miljöhjälte av WWF och  Hedersdoktor vid Uppsala Universitet.

 

“Kod röd för mänskligheten”. Så beskrev FN:s generalsekreterare António Guterres den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC.

Utsläpp av växthusgaser från mänskliga aktiviteter har värmt upp planeten med mer än en grad sedan förindustriell tid, och uppvärmningen kommer att gå allt snabbare under de närmaste årtiondena. Konsekvenserna är redan förödande för människor världen över.

I november samlades representanter från världens länder i Glasgow för klimattoppmötet COP26. Pär Holmgren reste till mötet som en av deltagarna i Europaparlamentets officiella delegation. Under sin föreläsning kommer Pär att redogöra för den vetenskapliga lägesbilden av klimatkrisen, berätta om utfallet av klimattoppmötet COP26 och om vad som krävs för att EU ska leva upp till sina åtaganden inom ramen för Parisavtalet.”

Tid:       Måndagen den 31 januari kl 18.30-19.30
Plats:    Zoom. Se nedan för länk till föredraget.

För deltagande:

Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.
 
Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

I samarbete med:

Den kinesiska partistatens uppgång och fortsättning

Föreläsning med Börje Ljunggren, Asienexpert och tidigare Sveriges  ambassadör i Kina

Ett fattigt och krigshärjat Kina har förvandlats till en supermakt. Decennier av ekonomiska framgångar har lagt grunden för ett Kina som på många sätt är vår tids största utmaning.Utmaningen fördjupas av att Kina förblivit en Leninistisk partistat. Den 1 juli i år firade det kinesiska kommunistpartiet 100 år, allsmäktigare än någonsin sedan Mao. Börje kommer att belysa aktuella frågor som: Hur fungerar partiet? Vad har partiet för vision för Kina? Vad skiljer nuvarande president Xi Jinping från tidigare presidenter?


Börje Ljunggren har bla varit chef för Utrikesdepartementets Asienenhet och ambassadör i Kina.

Han är associerad till Harvarduniversitetets Asiencenter, medarbetare på Utrikespolitiska institutet och författare till bl.a. Den kinesiska drömmen – Xi, makten och utmaningarna (2017).

 

Tid:             Tisdagen 14 december 2021, kl. 18.30
Plats:         Zoom-webinar, kostnadsfritt

För deltagande:

Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.
 
Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

Väl mött!

Utrikespolitiska föreningen i Linköping

Tips: SVT Utrikesbyrån 30 nov. 2021 handlade om Kina.