Stadgar

UTRIKESPOLITISKA FÖRENINGARNAS FN-FÖRBUND
Arbetsgruppen för stadgefrågor                    1976-01-31

UTRIKESPOLITISKA FN-FÖRBUNDETS (UFN) NORMALSTADGA FÖR
LOKALA AVDELNINGAR

§ 1 Organisation

Utrikespolitiska Föreningen i Linköping är en avdelning av Utrikespolitiska FN-
förbundet (UFN) och genom förbundet ansluten till Svenska FN-förbundet (SFN),
Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd (SUL), Föreningen Norden och
International Student and Youth Movement for the United Nations (ISMUN) samt
associerad till World Federalist Youth (WFY).

§2 Målsättning

Avdelningen ansluter sig till FN:s Allmänna Deklaration om de Mänskliga
Rättigheterna och har som syfte att öka kunskapen och förståelsen för internationella
problem. Den skall med speciell inriktning på u-landsproblematik verka
– för respekterandet av de mänskliga rättigheterna
– för nationell självbestämmanderätt på såväl det politiska som ekonomiska planet
– för politisk, ekonomisk, social och kulturell jämlikhet
– mot kolonialism, imperialism och andra former av övergrepp mot de mänskliga
rättigheterna
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden

§3 Verksamhetssätt

Avdelningen skall verka i enlighet med 2 § genom information, diskussion och
studier.

§4 Medlemskap

Avdelningen står öppen för alla intresserade, som ansluter sig till avdelningens syfte
och erlägger fastställd medlemsavgift.

§5 Beslutande organ

Avdelningens högsta beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte. Styrelsen är
beslutande organ mellan årsmöten.

§6 Årsmöte

1. Årsmöte skall äga rum senast 15 maj.
2. Årsmöte är beslutande i alla frågor.
3. Kallelse med datum till årsmöte, motionstidens utgång och utlysandet av samtliga
styrelseposter skall sända trettio (30) dagar innan årsmöte. Avdelningens stadgar
skall bifogas.

4. Till årsmötet äger varje medlem motionsrätt. Motioner skall senast femton (15)
dagar innan årsmöte tillsändas ordförande.
5. Förslag till föredragningslista, propositioner, motioner, resolutionsförslag samt
verksamhetsberättelse skall utsändas senast tio (10) dagar innan årsmöte.
6. Varje medlem som erlagt fastställd avgift senast dagen innan utsändande av
kallelse till årsmöte äger där yttrande- och rösträtt. Röstning genom fullmakt är
ogiltig,
7. Årsmötet är beslutsmässigt då minst femton (15) medlemmar är närvarande.

§7 Årsmötes föredragningslista

Vid årsmötet skall följande punkter tas upp på föredragningslista
1. Upprättande av röstlängd
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av justerare tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
8. Propositioner och motioner
9. Val av ordförande
10. Val av vice ordförande, kassör och sekreterare
11. Val av övriga styrelseledamöter
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning
14. Val av ombud samt ombudssuppleanter till förbundets representantskap
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Övriga frågor

§8 Extra årsmöte

Extra årsmöte utlyses då styrelse, revisorer eller minst 25% av avdelningens
medlemmar så önskar. Sådant möte skall äga rum senast tre (3) veckor efter
begäran därom framställts.
Kallelse till extra årsmöte, förslag till föredragningslista, avdelningens stadgar samt i
övrigt nödiga handlingar som underlag för extra årsmötes beslut, skall utsändas
senast tio (10) dagar innan extra årsmöte. Vid extra årsmöte behandlas utöver vad
som stadgas i 7§ 1-4 mom., de frågor för vilka extra årsmöte inkallats.

§9 Styrelse

1. Styrelsen väljs av årsmöte eller extra årsmöte och är ansvarig inför dessa.
Ledamöternas mandat löper mellan årsmöte.
2. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör tillika
minst en (1) och högst åtta (8) övriga ledamöter.
3. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst fem (5) gånger per
verksamhetsår. Styrelsesammanträde skall dessutom sammankallas då minst tre
(3) ledamöter så kräver

4. Styrelsen är beslutmässig då två tredjedelar (2/3) av dess röstberättigade
ledamöter är närvarande.
5. I händelse av styrelseledamots avgång under löpande verksamhetsår, kan
styrelsen på valberedningens förslag med två tredjedels (2/3) majoritet invälja ny
ledamot av styrelse.

§10 Valberedning

Valberedning väljs av årsmöte eller extra årsmöte och skall bestå av
styrelseordföranden och ytterligare två av avdelningens medlemmar.

§11 Röstprocedur

Vid omröstning inom avdelning gäller följande regler
1. Där icke annat stadgas gäller enkel majoritet
2. Vid lika röstetal gäller den mening sittande ordförande biträder, utom vid
personval då lott skiljer
3. Sluten omröstning tillämpas när så begärs

§12 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden mellan 1 april och 31 mars.
Vid årsmöte utses två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter. Revisorerna skall
granska styrelsens arbete och räkenskaper, samt tillse att samtliga beslut fattas i
enlighet med gällande stadgar.

§13 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas med två tredjedels (2/3) majoritet vid
årsmöte samt skall underställas förbundets representantskap för godkännande .

§14 Avdelningens upphörande

Avdelningen upphör när antalet medlemmar understiger tio (10). Vid upphörande
insänder avdelning vinst-, förlust- och balansräkning till förbundet. Eventuellt
tillgodohavande tillfaller förbundet.